Rådgivning

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder. Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

Omstrukturering

Selskaper er i kontinuerlig utvikling, og vil jevnlig ha behov for ulike typer omstrukturering. Behovet kan være alt fra en mer intern omstrukturering til eksternt rettede omstruktureringer som involverer nye investorer, banker osv.

Henka Revisjon har lang erfaring i å bistå selskaper med ulike løsninger som kan omfatte alt fra finansielle snuoperasjoner til innhenting av ny kapital. Løsningene vil ofte involvere tjenester nevnt under.

Finansiell due diligence

Ved oppkjøp av virksomheter gjennom kjøp av innmat eller aksjer er det viktig med en finansiell gjennomgang av virksomheten hvor vi samler inn, analyserer og presenterer finansielle og kommersielle data knyttet til virksomheten som skal inngå i transaksjonen.

Vi hjelper kjøper med å hente inn og strukturere kjennskap til virksomheten slik at en får et bedre beslutningsgrunnlag.

Vi bistår med gjennomgang og analyse av finansielle resultater, lønnsomhet og budsjetter. Skattemessige og avgiftsmessige problemstillinger belyses sammen med avtaler knyttet til pensjoner, lønnsavtaler og andre regnskapsposter.

Interne prosesser, herunder interne kontrollrutiner, gjennomgås og rapporteres til kjøper.

Verdsettelse

For selskap som vurderer reorganisering, salg av aksjer til ansatte eller 3. part, fastsettelse av bytteforhold ved fusjon / fisjon vil vi med vår kompetanse kunne utarbeide en uavhengig verdsettelse.

Fusjon / Fisjon/ Omdannelse

Vi bistår med gjennomføring av alle former for reorganisering av virksomheter, herunder omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap, fusjon eller fisjon av virksomheter.

Tjenesten inkluderer teknisk utarbeidelse av generalforsamlings- og styreprotokoller samt tilhørende redegjørelser, fusjons- og fisjonsplaner.

Skatt og avgift

Skatte – og avgiftsretten er sentral ved oppkjøp, salg og omorganisering herunder gjennomgang av skatteoptimal eierstruktur, omorganisering av virksomheter, kjøp og salg av fast eiendom og transaksjoner med selskaper i samme konsern.

Ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge vil en ofte komme opp i problemstillinger knyttet til skatt, merverdiavgift og dokumentavgift som kan påvirke transaksjonen.

Arv og generasjonsskifte

Planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte kan ofte være vanskelig og komplisert. Vi bistår som diskusjonspartner samt tilrettelegger og skisserer aktuelle løsninger.

Internkontroll

Vi kan bistå ledere av økonomiavdelingen til å utvikle en strukturert og effektiv finansiell styring tilpasset kundens virksomhet og behov.

Fokus kan være rapportering av de nøkkeltall som best måler og presenterer selskapets visjon, mål og strategier, herunder bruk av de rette styringsparametrene.

Henka Revisjon kan bistå med å kvalitetssikre eksisterende kontrollrutiner og etablering av nye.

Etablering av foretak

Valg av selskapsform, organisasjonsstruktur og avtale mellom aksjonærene reguleres av en rekke formkrav som skal sikre økonomi, ansvar og rettigheter mellom stiftere.

Henka Revisjon kan bistå i etableringsfasen og utarbeide de nødvendige dokumentene samt sørge for at interne rutiner blir etablert.

Borevisjon

Henka Revisjon bistår med borevisjon og revisjon av konkursbo.

REVISJON

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når
du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater
og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

SKATT

Regler knyttet til skatt og avgifter endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på, og ved bruk av våre tjenester får din bedrift en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler.

– Tett på endringer,
det siste innen nye, digitale verktøy

Leif Weldingsvei 20,
3208 Sandefjord

Har du innspill på hvordan vi kan forberede klima-
og miljøpåvirkning av tjenestene våre? Vi vil gjerne høre fra deg!