Rådgivning

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder. Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

Omstrukturering

Selskaper er i kontinuerlig utvikling, og vil jevnlig ha behov for ulike typer omstrukturering. Behovet kan være alt fra en mer intern omstrukturering til eksternt rettede omstruktureringer som involverer nye investorer, banker osv.

Henka Revisjon har lang erfaring i å bistå selskaper med ulike løsninger som kan omfatte alt fra finansielle snuoperasjoner til innhenting av ny kapital. Løsningene vil ofte involvere tjenester nevnt under.

Verdsettelse

For selskap som vurderer reorganisering, salg av aksjer til ansatte eller 3. part, fastsettelse av bytteforhold ved fusjon / fisjon vil vi med vår kompetanse kunne utarbeide en uavhengig verdsettelse.

Fusjon / fisjon / omdannelse

Vi bistår med gjennomføring av alle former for reorganisering av virksomheter, herunder omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap, fusjon eller fisjon av virksomheter.

Tjenesten inkluderer teknisk utarbeidelse av generalforsamlings- og styreprotokoller samt tilhørende redegjørelser, fusjons- og fisjonsplaner.

Finansiell due diligence

Ved oppkjøp av virksomheter gjennom kjøp av innmat eller aksjer er det viktig med en finansiell gjennomgang av virksomheten hvor vi samler inn, analyserer og presenterer finansielle og kommersielle data knyttet til virksomheten som skal inngå i transaksjonen.

Vi hjelper kjøper med å hente inn og strukturere kjennskap til virksomheten slik at en får et bedre beslutningsgrunnlag.

Vi bistår med gjennomgang og analyse av finansielle resultater, lønnsomhet og budsjetter.  Skattemessige og avgiftsmessige problemstillinger belyses sammen med avtaler knyttet til pensjoner, lønnsavtaler og andre regnskapsposter.

Interne prosesser, herunder interne kontrollrutiner, gjennomgås og rapporteres til kjøper.

Skatt og avgift

Skatte – og avgiftsretten er sentral ved oppkjøp, salg og omorganisering herunder gjennomgang av skatteoptimal eierstruktur, omorganisering av virksomheter, kjøp og salg av fast eiendom og transaksjoner med selskaper i samme konsern.

Ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge vil en ofte komme opp i problemstillinger knyttet til skatt, merverdiavgift og dokumentavgift som kan påvirke transaksjonen.

Arv og generasjonsskifte

Planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte kan ofte være vanskelig og komplisert. Vi bistår som diskusjonspartner samt tilrettelegger og skisserer aktuelle løsninger.

Intern kontroll

Vi kan bistå ledere av økonomiavdelingen til å utvikle en strukturert og effektiv finansiell styring tilpasset kundens virksomhet og behov.

Fokus kan være rapportering av de nøkkeltall som best måler og presenterer selskapets visjon, mål og strategier, herunder bruk av de rette styringsparametrene.

Henka Revisjon kan bistå med å kvalitetssikre eksisterende kontrollrutiner og etablering av nye.

Borevisjon

Henka Revisjon bistår med borevisjon og revisjon av konkursbo.

Etablering av foretak

Valg av selskapsform, organisasjonsstruktur og avtale mellom aksjonærene reguleres av en rekke formkrav som skal sikre økonomi, ansvar og rettigheter mellom stiftere.

Henka Revisjon kan bistå i etableringsfasen og utarbeide de nødvendige dokumentene samt sørge for at interne rutiner blir etablert.